Laatste nieuws

PREM Wijkverpleging 2019

De PREM Wijkverpleging is beschikbaar in QDNA. Thuiszorgorganisaties kunnen zich aanmelden en starten met de PREM Wijkverpleging.  Er zijn in 2018 afspraken gemaakt over de landelijke ontwikkeling van een PREM wijkverpleging. Dit is een instrument dat de ervaringen van patiënten meet. PREM vragenlijsten zijn ook ontwikkeld voor andere deelsectoren in de eerste lijn, waaronder de chronische zorg en fysiotherapie. Uitgangspunten is dat het een korte vragenlijst is, die zaken meet waar de zorgorganisatie daadwerkelijk invloed op heeft en die de Net Promotor Score bevat. De ontwikkeling is gezamenlijk opgepakt, waarbij een expertgroep en begeleidingscommissie is ingesteld om alle belangen en kennis goed te betrekken. 

Er zijn door de landelijke partijen afspraken gemaakt over de aanlevering van data voor het jaar 2019. Eén van de afspraken is dat de betrokken partijen de mate van aanbeveling van cliënten van de aanbieder van wijkverpleging gaan vastleggen. De registratie bestaat uit het percentage cliënten dat een aanbieder een rapportcijfer 8, 9 of 10 geeft. Een andere afspraak gaat over het stimuleren en faciliteren van reviews van patiënten op ZKN. Een derde 'kwaliteitsmeter' gaat over de mate van geautomatiseerde registratie door aanbieders van zorginhoudelijke clientgegevens. De volgende parijten zijn betrokken: Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Patiëntenfederatie Nederland, zorgthuisnl.nl, ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

 

Cliëntervaringen Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: ruimte voor leren en verbeteren. 


Waarom QDNA? Er wordt voldaan aan de gestelde externe eisen. De zorgmedewerkers hebben voortdurend inzage in de QDNA-meetgegevens. En worden ondersteund met de verbetermodule op de werkvloer om de zorgverlening te verbeteren waar dat nodig is. Of juist om vast te stellen op welke locatie of in welk team de zorgverlening verassende resultaten oplevert. Resultaten waar andere zorgorganisaties wellicht van kunnen leren.

ZorgDNA bouwt samen met zorgorganisaties verder aan een context waarin zorgmedewerkers de meest optimale zorg kunnen verlenen op basis van het de best voorbeelden. Aansluiten bij de pioniers? Mail info@zorgdna.nl. En breng de unieke aspecten van de zorg aan uw cliënten in beeld. Of bel (030) 820 03 63 en vertel welke uitdaging op het gebied van kwaliteit van zorg u aan wilt gaan samen met ZorgDNA.brengen.

 

ZorgDNA presentatie op het Liesel Beckmann Symposium 2018 'Technology,Cognition and Dementia'. Assistive technologies in dementia: The present 


ZorgDNA is gevraag om een presentatie te verzorgen op 12 december 2018 in München over de toekomst van Ondersteunende techbologieen bij dementie. Meer informatie over dit symposium is hier te vinden. Klik hier voor de PDF

ZorgDNA bouwt samen met zorgorganisaties verder aan een context waarin zorgmedewerkers de meest optimale zorg kunnen verlenen op basis van het de best voorbeelden. Aansluiten bij de pioniers? Mail info@zorgdna.nl. En breng de unieke aspecten van de zorg aan uw cliënten in beeld. Of bel (030) 820 03 63 en vertel welke uitdaging op het gebied van kwaliteit van zorg u aan wilt gaan samen met ZorgDNA.brengen.

 

Met volle kracht vooruit in de verpleeghuiszorg met QDNA

Het mogelijk maken op een eenvoudige en betrouwbare methode waarmee cliënten zelf kunnen aangeven hoe de zorg wordt ervaren. Hoe zij zich voelen. En wat beter kan. Dat dat gelukt is maakt ons trots. En de vermelding van de samenwerking van QDNA en de Argos Zorggroep in het Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg "Thuis in het Verpleeghuis" (ministerie VWS d.d. 10 april 2018, pagina 19) is een opsteker.

Bij de Argos Zorggroep is de werkvloer een lerende omgeving waarin unieke expertise wordt ontwikkeld. De tevredenheid wordt continu in beeld gebracht. Op alle locaties staan kleurrijke zuilen met iPads. Met de gebruikersvriendelijke QDNA App koppelen bewoners, familie of vrijwilligers de ervaring over voortdurend wisselende onderwerpen terug. Zoals eten en drinken, bejegening en kwaliteit van zorg. Op deze manier is er zonder registratielast continu inzicht in de wensen van cliënten.

“Zonder registratielast inzicht in de wensen van cliënten.”

Waarom QDNA? De zorgmedewerkers hebben voortdurend inzage in de QDNA-meetgegevens. En worden ondersteund met de verbetermodule op de werkvloer om de zorgverlening te verbeteren waar dat nodig is. Of juist om vast te stellen op welke locatie of in welk team de zorgverlening verassende resultaten oplevert. Resultaten waar andere zorgorganisaties wellicht van kunnen leren.

ZorgDNA bouwt samen met zorgorganisaties verder aan een context waarin zorgmedewerkers de meest optimale zorg kunnen verlenen op basis van het de best voorbeelden. Aansluiten bij de pioniers? Mail info@zorgdna.nl. En breng de unieke aspecten van de zorg aan uw cliënten in beeld. Of bel (030) 820 03 63 en vertel welke uitdaging op het gebied van kwaliteit van zorg u aan wilt gaan samen met ZorgDNA.brengen.

 

AxionContinu meet realtime cliëntervaringen

De Utrechtse ouderenzorgorganisatie AxionContinu kan op ieder moment de tevredenheid van haar cliënten en familieleden in kaart brengen.

Zuil op locatie Isselwaerde.

Zo werkt het meten van klantervaringen conform het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Meetzuilen
Op vier locaties staan intussen meetzuilen. Bestuurssecretaris René Leideritz: ‘Het is onze bedoeling om dit intramuraal uit te rollen op al onze locaties en uiteindelijk ook aan onze thuiszorgcliënten aan te bieden.’ De zuilen komen op strategische plekken zodat bezoekers, familieleden en patiënten gemakkelijk een vragenlijst kunnen invullen. Op locaties waar PG-cliënten verblijven, gaat AxionContinu de contactpersonen benaderen en hen uitnodigen om op gezette tijden een vragenlijst in te vullen. Thuis kunnen mensen ook de vragenlijsten beantwoorden, via hun eigen pc. De gegevens komen op dezelfde applicatie uit.

Cliënttevredenheid
De meting is realtime en daarmee een enorme verbetering ten opzichte van de in onmin geraakte CQ-index. Deze werd slechts eens in de twee jaar uitgezet en was met bijna zestig vragen veel te lang. De vragenlijst die AxionContinu gebruikt is een stuk korter. Leideritz: ‘Wij werken met een vaste vragenlijst die is gestandaardiseerd op doelgroep.’ Er wordt geïnformeerd naar deskundigheid, veiligheid en gastvrijheid. Ook de belangrijke nps-vraag zit erbij. Deze net promotor score, of de klant de zorg bij anderen zou aanbevelen, is een belangrijke kwaliteitsindicator. Leideritz: ‘We gaan de lijst de komende periode niet veranderen omdat we de uitkomsten over langere termijn willen kunnen vergelijken. De app kan met een extra vraag of een bepaald thema, gemakkelijk worden aangepast.’

Managementinformatie
AxionContinu gebruikt de beantwoorde vragenlijsten als managementinformatie. Kwaliteitsfunctionarissen halen de gegevens uit het systeem en maken daar per kwartaal rapportages van die ze naar de locatieleiding sturen. Ook het managementteam en het bestuur van AxionContinu krijgen de rapportages. En omdat het realtime is, kan iedere leidinggevende op elk moment om informatie vragen. De informatie komt ook in de jaarverslagen. Leideritz: ‘Uiteindelijk zal ook het Zorginstituut de tevredenheidsscores gaan uitvragen. Het wordt een verplichting voor de zorgaanbieders om deze informatie publiekelijk inzichtelijk te maken.’

App
Aan de app ging een voorbereiding van ruim twee jaar vooraf. Er waren nog weinig alternatieven voor de CQ-index. In november vorig jaar legde Leideritz contact met  ZorgDNA. Dit bedrijf heeft de QDNA-VVT App ontwikkeld waar AxionContinu nu mee werkt. Mensen vullen de lijsten anoniem in maar kunnen als ze dat willen, een mailadres achterlaten. De eerste vragenlijsten zijn net binnen gekomen. Bij de open vragen staan opmerkingen als :‘Ik zou meer personeel in de avond en de nacht willen’, ‘Graag ook onder de kast stoffen’,  ‘Graag saucijzenbroodjes in het restaurant’ en ‘Ga vooral zo door.’ Leideritz: ‘We zien rijp en groen door elkaar. Het is de bedoeling dat medewerkers van de uitkomsten leren en op de afdeling maatregelen nemen als dat nodig is en als het kan. En als klanten heel positief zijn, kunnen ze een feestje vieren en mogen ze trots zijn op de resultaten.’ 

Aanmelden: Bel (030) 820 03 63 of stuur een mail naar info@zorgdna.nl.

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: ruimte en vertrouwen

Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het nieuwe Kwaliteitskader op 13 januari 2017 door het bestuur van het Zorginstituut is vastgesteld, en daarmee is opgenomen in het wettelijk Register, zijn zorgaanbieders ook verplicht om kwaliteitsinformatie over het functioneren van hun instelling aan te leveren. 

Verpleeghuiszorg omvat een veelheid aan zorg die, uitgaande van het perspectief van de cliënt, zeer divers en afhankelijk van vele factoren is. Het kader bevat zodoende geen beschrijving van een zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt, maar biedt vanuit organisatieperspectief instrumenten aan en schept voorwaarden waarbinnen goede verpleeghuiszorg lokaal en contextgebonden kan worden gerealiseerd. Het kader benadrukt de cliënt als uitgangspunt bij de zorg en dienstverlening. Een bij de beschrijving van het zorgproces horende beschrijving van afwegingen ten behoeve van het verlenen van gepaste zorg ontbreekt. In plaats daarvan stuurt het kader op het leveren van maatwerk en bevordert daarmee dat de zorg wordt toegesneden op de individuele situatie en behoefte van de cliënt. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgleefplan.

Bij dit kader draait alles om het verbeteren van de zorg voor de mensen in de verpleeghuizen. In het kwaliteitskader staan aanbevelingen voor instellingen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten slotte is het kader ook nog de basis voor de zorg¬inkoop door de zorgverzekeraar en helpt de inspectie bij het houden van toezicht of cliënten daadwerkelijk de zorg krijgen die ze mogen verwachten. 

Een complex vraagstuk zoals in de verpleeghuiszorg kent geen simpele oplossing. Kwaliteit van zorg ontstaat op de werkvloer. De professionals daar kennen hun cliënt het best en kunnen vanuit hun vakmanschap aansluiten bij de wens van de cliënt. De kracht die daar ligt moet optimaal benut worden. Verbeteren doe je samen. Om te kunnen verbeteren zijn leren en ontwikkelen belangrijk. Organisaties moeten daar de voorwaarden voor scheppen.

Met QDNA krijgt een organisatie op een makkelijke manier real-time inzicht in de ervaringen van cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en mantelzorgers. Hiervan kan geleerd worden en dit leidt tot betere kwaliteit van Zorg. QDNA kan ook gebruikt worden voor de NPS en externe verantwoording.

Klik hier voor meer informatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 en QDNA. Wij denken graag mee met uw strategische meetagenda voor de komende jaren.

 

ZorgDNA is PREM voorkeurleverancier van Keurmerk Fysiotherapie

Met de dynamische PREM-vragenlijst van QDNA Fysiotherapie wordt het meten van klantervaringen een continu onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Geen oponthoud, geen papierwinkel, maar een directe terugkoppeling van de meetresultaten in een realtime dashboard op de werkvloer.

Tot zover geen nieuws. Want ZorgDNA is sinds 2010 bekend als de partner op het gebied van het meten van klantervaringen, kwaliteit van leven en medewerkerstevredenheid in de zorg. En loopt vanaf de start voorop als het gaat om het faciliteren van betrouwbaar meten en duidelijk rapporteren. 

"Toch is dit een nieuw begin", aldus Joris Stavenuiter, Managing Director en co-founder. "Het realtime dashboard laat continu zien of je goed op koers ligt, dus geen verrassingen. Maar door eigen PREM-vragen toe te voegen kun je zichtbaar maken waar je relatief sterk in bent als fysiotherapiepraktijk. Die successen kun je vervolgens weer delen."

De PREM-vragenlijst is gekoppeld aan het EPD en kan direct na de laatste behandeling met de tablet worden ingevuld. De App is ook beschikbaar voor smartphone en meetzuil in de huisstijl van de fysiotherapiepraktijk. Aanmelden voor 1 november a.s. is gegarandeerd starten per 1 januari 2017. Bel (030) 820 03 63 of stuur een mail naar info@zorgdna.nl.

 

Volg ZorgDNA op Twitter

Klik hier voor de ZorgDNA pagina op Twitter.

 

Volg ZorgDNA op Facebook

Klik hier voor de ZorgDNA pagina op Facebook.

 

ZorgDNA succesvol geheraccrediteerd voor ISO 9001, ISO 20252 en de CQ-index

ZorgDNA is eind 2018 door CIIO geheraccrediteerd voor de ISO 9001, ISO 20252. Met deze heraccreditatie blijven we voorop lopen in het kwaliteitsdenken. Vanuit ZorgDNA is dit een bevestiging van het feit dat intern alles op orde is zodat alle energie en aandacht naar opdrachtgevers kan gaan. "CIIO was onder de indruk van de het niveau van professionalisering en kwaliteitsbewustzijn dat aanwezig is. CIIO concludeert dat aan alle randvoorwaarden vanuit management en medewerkers is voldaan om klanten optimaal te bedienen en te ondersteunen bij de uitvoering van de onderzoeken. ZorgDNA houdt zichzelf continu de spiegel voor hoe zij haar oplossingen innovatief, effectief en efficiënt kan inzetten. Het zorglandschap verandert snel en daarin willen wij als innovator voorop blijven lopen.