WMO

Vanaf 2016 zijn alle gemeenten verplicht om cliëntervaringsonderzoek WMO (CEO) uit te voeren met een gestandaardiseerde vragenlijst. Met het CEO brengt u in kaart hoe uw cliënten de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente ervaren. Het onderzoek moet schriftelijk uitgevoerd worden, waarbij cliënten ook de mogelijkheid kan worden geboden om de vragen online in te vullen. ZorgDNA kan het gehele onderzoekstraject, of een gedeelte hiervan, voor u coördineren. Van het trekken van een steekproef tot de oplevering van goed leesbare rapporten. Hiermee kunt u veel tijd en geld besparen. Met dit onderzoek voldoet u aan de wettelijke verplichting om jaarlijks te onderzoeken hoe uw cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren (artikel 2.5.1 van de wet).

De standaard vragenlijst bestaat in uit 10 vragen en een open vraag. Omdat de resultaten van het CEO input zijn voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein worden strenge richtlijnen gehanteerd voor de uitvoering van het CEO. Hierbij worden eisen gesteld aan het trekken van de steekproef, het uitnodigen van respondenten en anonimiseren van hun gegevens. Door deze standaardisatie in vragen en uitvoering is het mogelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken Aan de standaardvragenlijst kunnen extra vragen worden opgenomen als u op een bepaald onderwerp een verdieping wilt. Wij kunnen u hierbij adviseren, ook als u besluit tot een vervolgonderzoek onder een specifieke doelgroep of thema.

Naast de externe verantwoording bieden de uitkomsten van ons onderzoek u inzichten voor uw beleid en communicatie.

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Bel met ZorgDNA op (030) 820 03 63 of stuur een mail via het contactformulier.

Jeugdhulp (MCJO)

Vanaf 2016 zullen deze onderzoeken jaarlijks moeten worden uitgevoerd met de landelijk vastgestelde vragenlijsten (Regeling Jeugdwet). Omdat de resultaten ook input zijn voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein waarmee gemeenten gebenchmarkt worden, moeten de onderzoeken volgens vastgelegde richtlijnen worden uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in hoe jeugd en/of ouders de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente ervaren en welk effect dit heeft op hun zelfredzaamheid.

De modelvragenlijst gaat over drie hoofdonderwerpen: Toegankelijkheid van voorzieningen; Uitvoering van de zorg; Effect van de hulp. In totaal zijn er 30 stellingen/vragen. Er is een mogelijkheid om extra vragen in het onderzoek op te nemen. Het MCJO wordt in beginsel online uitgevoerd, ZorgDNA biedt hier het platform voor en kan u verder ondersteunen in delen van, of in het gehele onderzoekstraject.

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Bel met ZorgDNA op (030) 820 03 63. Of stuur een e-mail via het contactformulier.

Call Now Button